Pow zukar q

พาว ซูการ์ คิว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

จากงานวิจัยลดไขมันในเลือดด้วยสาหร่าย

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยพะเยานำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ประธานในพิธีกล่าวเปิด งานแถลงข่าวส่งมอบเทคโนโลยีองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยนวัตกรรมการลดไขมันในเลือดด้วยการบริโภคสาหร่ายสไปรุลินาไฟโคไซยานินสูง (Blue Spira) ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ซีเอ็มเอซ เชียงใหม่ โซลดิ้ง จำกัด และบริษัท พาว มิราเคิล จำกัด และกล่าวรายงานแถลงข่าวฯ โดยผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ณ ห้อง UB004 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง ในงานแถลงข่าวส่งมอบเทคโนโลยี องค์ความรู้ ผลงานวิจัย และเปิดตัวผลิตภัณฑ์สาหร่ายสไปรุลินาไฟโคไซยานินสูง (Blue Spira) ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยา กับ บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท พาว มิราเคิล โดยกิจกรรมในวันนี้ต้องขอชื่นชมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้คันพบงานวิจัย การเลี้ยงสาหร่ายสไปรุลินา สายพันธุ์ Platensis ด้วยกรรมวิธีพิเศษ เอกสิทธิ์ Blue Spira (บลู สเปียร่า) พบว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระชนิดไฟโคไซยานินที่สูงกว่า ปกติ และได้นำมาทดสอบในมนุษย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ผลงานวิจัยครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับกลุ่มประชากรมีความเสี่ยงโรคหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งโรคต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะพิการหรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

นวัตกรรมสมุนไพร (Innovation herb)

โดย ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พาว มิราเคิล จำกัด กล่าวว่า จากความเป็นผู้นำ ด้านนวัตกรรมสมุนไพร (Innovation herb) พาวยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมสุขภาพคนไทย แบบยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับงานวิจัย และ พัฒนา “ระบบนิเวศน์นวัตกรรม” โดยเริ่มตั้งแต่ วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของคนไทย ศึกษาวิจัยสมุนไพรร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง และเพิ่มศักยภาพงานวิจัยร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร นอกจากเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่ามีคุณประโยชน์จริงและปลอดภัย ยังเป็นการช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าพืชและสมุนไพรไทย ด้วยนักวิจัยไทย เพื่อเกษตรกรไทย ตั้งแต่ตันน้ำ จนถึง ปลายน้ำ เพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณประโยชน์จริง พิสูจน์ผลลัพธ์ได้ด้วยงานวิจัย ให้คุณค่าแก่ผู้บริโภค และสังคม พร้อมผลักดัน และเพิ่มมูลค่าให้สมุนไพรไทย เพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลกอีกด้วย

สารไฟโคไซยานิน ในสาหร่ายสไปรูลิน่า

ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า จากการวิจัย พบว่าสาหร่ายสไปรูลิน่า จะให้สารไฟโคไซยานิน และโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งจะกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว สามารถช่วยลดความเสี่ยงภูมิแพ้ ช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือด ได้ทั้งโคเลสเตอรอล ไตรกลีเชอไรด์ ควบคุมความดันโลหิต โดยมีข้อมูลการศึกษา พ.ศ. 2550 พบว่า อาสาสมัคร 36 คนที่ได้รับสไปรุลินา 9.5 กรัมต่อวัน เป็นเวลานานกว่าหกสัปดาห์ มีความเปลี่ยนแปลงในคอเลสเตอรอล และความดันโลหิตอย่างสำคัญ อาทิ ลดคอเลสตอรอลรวม เพิ่ม HDL คอเลสเตอรอล, ลดไตรกลีเซอไรด์ และ ลดความดันโลหิต

          จากงานวิจัย การศึกษา “ผลของการบริโภคสไปรุลินาที่เลี้ยงด้วยกรรมวิธีพิเศษ BlueSpira ต่อการทำงานของไต และระดับไขมันในเลือด” ยังได้ทำการทดลองในอาสาสมัคร จำนวน 64 คน โดยแบ่งอาสาสมัครออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มบริโภคสไปรุลินาจริง (กลุ่มทดสอบ) 32 คน และ กลุ่มบริโภคสไปรุลินาหลอก (กลุ่มควบคุม) 32 คนพบว่า มีผลต่อการลดระดับไขมันในเลือด คือ Total cholesterolTriglycerides Low-Density Lipoprotein Cholesterol และเพิ่มระดับ High-Density LipoproteinCholesterol นอกจากนั้นไม่มีผลต่อการทำลายการทำงานของไต และสุขภาพ โดยสไปรุลินาได้รับการับรองว่า เป็นอาหารที่ปลอดภัยอีกด้วย

จากผลงานวิจัย สู่ ผลิตภัณฑ์ พาว ซูการ์ คิว (POW ZUKAR Q)

ทั้งนี้สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยและนวัตกรรมและนำองค์ความรู้และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการโดยมีแพลตฟอร์มการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program หรือ IRTC) อีกทั้งได้สนับสนุนทุนวิจัยแบบแมทชิ่งฟันด์จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยโครงการ “ผลของการบริโภคสไปรุลินาต่อการทำงานของไตและระดับไขมันในเลือด” โดยมีนักวิจัย คือ ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐฏมิ พรหมณะ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมและคณะ ร่วมกับ ภาคเอกชนที่ร่วมดำเนินโครงการวิจัย ได้แก่ บริษัท ซีเอ็มเอชเชียงใหม่ โฮลดิ้ง จำกัด และคู่ความร่วมมือคือ บริษัท พาว มิราเคิลจำกัดคณะนักวิจัยได้ดำเนินโครงการวิจัยจนได้องค์ความรู้ที่สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์โดยบริษัท พาว มิราเคิลจำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พาว ซูการ์ คิว (POW ZUKAR Q) มหาวิทยาลัยพะเยา บริษัท ซีเอ็มเอชเชียงใหม่ โฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท พาว มิราเคิล จำกัด จึงได้จัดงานแถลงข่าวการส่งมอบเทคโนโลยีองค์ความรู้ ผลงานวิจัย และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ในครั้งนี้

ที่มา  บทความต้นฉบับ